Isikuandmete töötlemise kord

Medical Management OÜ (edasi “BALTIC LASERS”)
Registrikood: 12273223
Aadress: Raua tn 32-37, Kesklinna linnaosa, 10120 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Kehtib alates 25.05.2018
Lugupeetud klient!
Euroopa Parlamendi 17. detsembril 2015 vastu võetud üldine andmekaitse määrus (General Data Protection Regulation – GDPR) jõustub 25. mail 2018. aastal ja asendab ELi andmekaitsedirektiivi 95/46 / EÜ.
Kui kasutate BALTIC LASERS teenused, palume esitada teavet, sealhulgas Teie isiklikud andmed, mis on vaja ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.
Selleks peate nõustuma isikuandmete töötlemisega.
Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.
Kõiki isikuandmeid, mille Te BALTIC LASERS’ile esitate, käsitletakse suurima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.
BALTIC LASERS kasutab isikuandmeid ainult oma kohustuste täitmiseks teenuste osutamisel antud Korra alusel.
Kord kehtib kõikide BALTIC LASERS’i klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne korra jõustumist tekkinud kliendisuhetele.
BALTIC LASERS tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
BALTIC LASERS töötleb kliendiandmeid peamiselt ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.
BALTIC LASERS omab õigust edastada kliendi delikaatseid andmeid edasi seaduse alusel. BALTIC LASERS’il on õigus kliendiandmeid edastada teistele BALTIC LASERS’uga samasse konsolideerumisgruppi kuuluvatele ettevõtetele, kes võivad kliendiandmeid töödelda käesoleva korras toodud ulatuses ja eesmärkidel.
Kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või käesoleva korra kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.
Pärast lepingu lõppemist jätkab BALTIC LASERS kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. BALTIC LASERS säilitab ja töötleb kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
BALTIC LASERS töötleb kliendiandmeid kliendi nõusolekul, et läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile BALTIC LASERS’i ka BALTIC LASERS’i koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid.
Kliendil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
BALTIC LASERS klientidel on õigus andmete ülekandmisele teisele isikuandmete töötlejale. Õigus andmete ülekandmisele annab Teile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame Teil masinloetaval kujul lasta oma isikuandmed teisele ilu- ja tervishoiuteenuse osutajale otse edastada (eeldusel, et teisel iskul on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine isik on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.
Klient võib BALTIC LASERS’ilt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) BALTIC LASERS poole.
BALTIC LASERS vastab esitatud nõudele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades nõude saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib BALTIC LASERS vastamise tähtaega pikendada.
Klient võib nõudaBALTIC LASERS’ilt oma andmete töötlemise lõpetamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb seadusest või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.
Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule.